Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Pobierz PDF

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

 

Prawo do dodatku mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy ma na celu pokrycie z funduszów publicznych części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązana jest ponosić osoba uprawniona do otrzymania takiego dodatku.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się w/w osoby, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.


Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
 2. zaświadczenia o wszelkich przychodach za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 3. opłacone rachunki za dostarczoną wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych za m-c, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 4. faktura za pobór energii elektrycznej, za ostatni okres płatności
 5. zaświadczenie z urzędu pracy – dotyczy osób bezrobotnych
 6. wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę (bądź oświadczenie opatrzone klauzulą – jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia), potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków, o których mowa w rozporządzeniu.
 7. oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 8. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – fundusz alimentacyjny (w przypadku dobrowolnych alimentów – oświadczenie)
 9. zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni
 10. poświadczenie zameldowania

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2016 r. poz. 411).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w Dziale Świadczeń Społecznych przy ul. Rynek 1 (pokój nr 9) lub pod nr telefonu 56 47 296 41.

 • Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej
 • Warmińsko-Mazusrki Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Wrote Warmii i Mazur
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
 • Powiat Nowomiejski
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • ePUAP
 • emp@tia
 • Portal Funduszy Europejskich
 • Rodzina

DANE KONTAKTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim 

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel./fax.: 56 472 96 39 
E-mail: mopsnml@post.pl

NIP: 877-14-02-321

GODZINY PRACY

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30-15:15

Wtorek: 7:30-16:30

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności